Algemene Voorwaarden – Ruitermarkt.nl

Welkom op Ruitermarkt.nl

Door onze Service te gebruiken, gaat u akkoord met de privacy policy en de algemene voorwaarden.

Lees daarom de algemene voorwaarden en de privacy policy zorgvuldig door.

Ruitermarkt.nl wordt onderhouden door Felis Groep Nederland. Op de inhoud en het gebruik van Ruitermarkt.nl zijn genoemde voorwaarden en policy van toepassing.

 

Het gebruik van de website Ruitermarkt.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden en policy door de gebruiker in.

Felis Groep Nederland behoudt zich het recht voor Ruitermarkt.nl alsmede de voorwaarden en policy die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Het bezoeken van de website Ruitermarkt.nl moet daarom regelmatig gebeuren om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Onze Services zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn.

 

 

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

De Website: Ruitermarkt.nl die zich bevindt op het adres http://www.Ruitermarkt.nl

Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;

Gebruiker: 

Adverteerder: 

Persoonsgegevens: 

Overeenkomst: 

Degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;

Degene die een Advertentie plaatst op de Website;

De door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens, waaronder naam, woonplaats en e-mailadres;

Enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Ruitermarkt.nl

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie; plaatsing

3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Ruitermarkt.nl. Daarbij gelden de overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Ruitermarkt.nl.nl te bepalen aantal dagen

3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder Ruitermarkt.nl toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.

3.3 Ruitermarkt.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Ruitermarkt.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

4.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.

4.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daaropvolgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een Advertentie een hyperlink is opgenomen dient deze direct relevant te zijn.

4.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.

4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de Advertentie te voldoen aan de regels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

4.6 Ruitermarkt.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Ruitermarkt.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

4.7 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 5. Vrijwaring

5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

5.2 Adverteerder vrijwaart Ruitermarkt.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door Ruitermarkt.nl moeten worden gemaakt.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Ruitermarkt.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Ruitermarkt.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

6.2 De informatie die door Ruitermarkt.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Ruitermarkt.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Helpdesk

7.1 Ruitermarkt.nl stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Helpdesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties.

7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Ruitermarkt.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

Artikel 8. Gebruik van persoonsgegevens

8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van De Website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van De Website.

8.2 In het kader van onze dienstverlening legt Ruitermarkt.nl gegevens vast. Ruitermarkt.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij uw profiel gegevens heeft u inzage tot de door uw ingevulde persoonsgegevens en die wij van u zijn verwerkt hebben eventueel foutief verwerkte persoonsgegevens kunt u zelf corrigeren en/of laten corrigeren dit door contact op te nemen met Ruitermarkt.nl via de link contact onderaan de site.

8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP-adressen beschikbaar worden gesteld. Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ruitermarkt.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling hierboven genoemd jouw gegevens langer moeten bewaren.

8.4 Op De Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

8.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Ruitermarkt.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

8.6 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

Artikel 9. Beveiliging

9.1 Ruitermarkt.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9.2 Ruitermarkt.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 10. Sites en diensten van derden

10.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Ruitermarkt.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zoals Mollie/ PayPal/ Tikkie e.a. zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Ruitermarkt.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van o.a. de genoemde dienstverleners.

Artikel 11. Bieden

11.1 Het bieden op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor Adverteerder en Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen Adverteerder en Gebruiker. Ruitermarkt.nl is daarbij op geen enkele wijze partij.

11.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op De Website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Artikel 12. Uitsluiting

12.1 Ruitermarkt.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

12.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Ruitermarkt.nl om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Ruitermarkt.nl respectievelijk haar licentiegevers.

13.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Ruitermarkt.nl

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

14.2 Op de overeenkomst tussen Ruitermarkt.nl en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage.

14.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door Ruitermarkt.nl worden gewijzigd.

De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

 

 

Privacy Policy

 

Privacy policy voor Felis Groep Nederland, eigenaar van Ruitermarkt.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Ruitermarkt.nl is een belangrijke taak voor ons.

Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op Ruitermarkt.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de algemene voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Felis Groep Nederland en specifiek Ruitermarkt.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is service.contact@ruitermarkt.nl

 

4) Monitoren gedrag bezoeker

Ruitermarkt.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt,

hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat dit informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, informatie die op websites.

 

5) Gebruik van cookies

Ruitermarkt.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

 

6) Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Ruitermarkt.nl te beïnvloeden.

 

8) Onze adverteerders

Op Ruitermarkt.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. Ruitermarkt.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

 

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden

zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Ruitermarkt.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies.

Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van Ruitermarkt.nl.

 

10) DART-cookie van Google

Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond.

Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites.

U kunt ervoor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie.

Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART Cookie 

 

11) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn.

We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe

Uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

Ruitermarkt.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.